Het leerstofaanbod voor de leerlingen is gepland in een weekrooster. Elk jaar worden deze week-roosters opnieuw vastgesteld, alle ouders ontvangen aan het begin van het schooljaar een exemplaar. De ontwikkeling van de leerlingen wordt op alle vakgebieden gevolgd en vastgelegd. Het uitgangspunt bij alle vakken is steeds het individuele ontwikkelingsniveau van de leerling.

Onderstaande vakgebieden zijn in de roosters opgenomen:

Sociaal emotionele ontwikkeling

Spelontwikkeling

Zintuiglijke ontwikkeling

Mondelinge taal

Technisch lezen

Spelling

Begrijpend lezen

Rekenen

Schrijven

Oriëntatie op mens en wereld

Creatieve vorming

Spel en beweging

Zwemmen
Ook vinden jaarlijks verschillende soorten activiteiten buiten de klas plaats zoals: schoolreizen en in het kader van het thematisch onderwijs kunnen excursies worden georganiseerd. Excursies als bezoek musea, tentoonstellingen, muziekschool, theatervoorstellingen, kinderboerderij en speeltuin. Over elke bijzondere activiteit krijgt u tijdig bericht.