VISIE

“Gewoon maatwerk”

Onze uitdaging is om deze kleurrijke doelgroep optimale ontwikkelingskansen te bieden in een veilige en uitnodigende onderwijsomgeving. Ons onderwijsaanbod gaat uit van de behoefte aan competentie (wat kan ik), relatie (ik en de ander, de ander en ik) en autonomie (wie ben ik, wat wil ik en wat durf ik).

Kernwaarden voor ons zijn:

 • De leerling staat centraal
 • Wij gaan uit van de mogelijkheden
 • Onze benadering is positief en met respect
 • Wij bieden structuur en duidelijkheid in onze houding, in ons lesaanbod en in onze organisatie
 • Wij bieden ruimte om verantwoordelijkheid te nemen en initiatief  te ontwikkelen
 • We gebruiken onze deskundigheid en creativiteit om flexibel in te spelen op didactische en pedagogische vragen
 • Wij richten ons op ontwikkeling
 • We werken samen

Deze kernwaarden vertalen wij in ons kwaliteitsbeleid t.a.v. de leerlingenzorg, de schoolontwikkeling en het personeelsbeleid. Deze kernwaarden zijn tevens uitgangspunt voor de communicatie met elkaar en met ouders/verzorgers.

“Gewoon waar het kan, maatwerk waar het moet”

We hebben een breed onderwijsaanbod voor een brede doelgroep. Echter elke leerling is uniek, niet elke leerling kan “gewoon” meekomen. We durven, beredeneerd, keuzes te maken in het onderwijsaanbod en/of leertijd van de individuele leerling. Daar waar mogelijk bieden wij met onze specialismen, creatieve aanpassingen in lesaanbod, materialen en/of pedagogisch handelen. Het bieden van “gewoon” en “maatwerk” is onze kracht.

 

MISSIE

“Specialist in passend onderwijs”

Kleurryk is een school die door breed te willen inzetten op mogelijkheden, hoge verwachtingen durft te hebben! “Daar kan ik, wil ik en durf ik te leren”.

Doelgroepen

Kleurryk biedt onderwijs aan kinderen met een verstandelijke beperking en leerlingen met een verstandelijke en lichamelijke beperking en/of bijkomende gedragsproblemen.

 • Kleurryk is specialist in onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke en bijkomende beperking en geeft opbrengstgericht onderwijs aan de diverse doelgroepen.

Passend onderwijs

Kleurryk is gespecialiseerd in onderwijs aan een brede doelgroep en stimuleert regulier onderwijs daar waar het kan en speciaal onderwijs daar waar dat noodzakelijk is.

 • Onze expertise is dermate specialistisch dat we het belangrijk vinden dat deze (gedetacheerd) in wordt gezet, en beschikbaar wordt gesteld, voor de gehele onderwijsketen in en buiten onze scholen.

Duurzame opbrengst van ons onderwijs

De school wil de maatschappelijke integratie van de leerlingen bevorderen door hen voor te bereiden op deelname aan de samenleving met daarbij aandacht voor werken, wonen en vrijetijdsbesteding in een voor hen geschikte omgeving. Daartoe zien wij ons zelf als bruggenbouwer naar het voortgezet (speciaal) onderwijs, waar onze leerlingen in staat worden gesteld basisvaardigheden te oefenen in een praktische schoolsituatie.

 • Kleurryk wil zich profileren als “levensschool” voor al zijn leerlingen.