We verzamelen frequent gegevens om het eigen handelen en de eigen prestaties te kunnen evalueren. Hierdoor zijn we in staat verbeteringen aan te brengen in het onderwijsproces.

Informatie over de schoolkwaliteit krijgen we van:

Ouders en leerlingen

Omdat we het belangrijk vinden om te weten hoe u en uw kind tegen onze scholen aankijken houden we enquêtes. Aan de hand van de resultaten kan worden bekeken welke zaken tot meer tevredenheid zouden moeten leiden. De school zal op grond van de bevindingen verbeterdoelen formuleren.

Personeel

Onder het personeel worden aan de hand van een cyclus, kwaliteitsonderzoeken gehouden. Ook hieruit worden verbeterdoelen geformuleerd.

Onderwijsinspectie

De onderwijsinspectie speelt in het kader van het scholentoezicht een rol door regelmatig de school te bezoeken en een oordeel uit te spreken over een aantal kwaliteitsaspecten. De geconstateerde verbeterpunten worden vervolgens door de school als actiepunten opgenomen in volgende ontwikkelplannen.

School (directie – specialisten – teamleden)

Behalve via toetsing en observatie krijgen we ook gegevens via het scoren van kwaliteitskaarten door de school. Het kwaliteitsinstrument WMK biedt de mogelijkheid om de kwaliteit van de school voor verschillende beleidsterreinen vast te stellen, te scoren en te analyseren. Op basis hiervan kunnen we plannen maken om de kwaliteit te verbeteren (en vast te houden).