Foto 6 Leerlingenzorg foto 1 Leerlingenzorg Foto 4 Leerlingenzorg Foto 2 Leerlingenzorg Foto 5 Leerlingenzorg Foto 3 Leerlingenzorg

Bij Kleurryk volgen we de ontwikkelingen van de leerlingen aan de hand van de cyclus Leerlingenzorg. In deze cyclus staan alle besprekingen die gedurende het schooljaar plaatsvinden. Ouders/verzorgers kunnen een verslag van deze besprekingen terugvinden in het leerlingvolgsysteem Parnassys.

Augustus Startbespreking (groep)

CVB

Augustus/

September

Maken nieuwe werkplannen/groepsplannen

 

Oktober/

November

1e Leerlingbespreking

CVB

Januari Analyseren werkplannen/groepsplannen.

Toetsen rekenen, technisch lezen en spelling

Evaluatie specialisten

CVB

Februari Maken werkplannen/groepsplannen
April/ mei 2e leerlingbespreking

CVB

Juni Evaluatie specialisten

Analyseren werkplannen/groepsplannen.

Toetsen rekenen, technisch lezen en spelling (CITO en methodegebonden)

Nieuwe groepenindeling

Juli Overdracht leerlingen

Kinderrapport

CVB

*CVB = Commissie van Begeleiding. Deze commissie is eindverantwoordelijk voor de leerlingenzorg. De leden van de CVB zijn: de directeur, een teamleider, een interne begeleider, een psycholoog, een maatschappelijk werker en de schoolarts.