In de Onderbouw ligt het accent op functieontwikkeling, zelfredzaamheid en o.a. taak­gerichtheid. Er wordt spelenderwijs een begin gemaakt met voorbereidende taal- en rekenactiviteiten. Het uitgangspunt is het individuele ontwikkelingsniveau van het kind.

Het ontwikkelen van de zelfredzaamheid is in de onderbouw net als in alle andere groepen een belangrijk onderdeel van het onderwijs.

Daar de onderwijstijd voor jonge leerlingen afwijkt van de onderwijstijd voor oudere leerlingen, is er voor de Onderbouw op de woensdag slechts 7 keer in het gehele schooljaar les.

Als ouders wensen dat hun kind één of meerdere dagdelen de reguliere basisschool van het dorp of wijk bezoekt, kunnen zij dit met de betreffende basisschool overleggen. Plaatsing op de basisschool kan alleen gerealiseerd worden met medewerking van de basisschool. Dit is geen ambulante begeleiding. In dit geval blijft de leerling  gewoon ingeschreven op Kleurryk. De deeltijdplaatsing heeft vooral het doel om sociale contacten op te bouwen of te onderhouden. Er worden afspraken gemaakt t.a.v. het programma en evaluatie.