Kernvakken:

OMW/ mondelinge taal

De keuze was in het verleden al gemaakt dat we gebruik gaan maken van de methode Fototaal.

Afgelopen jaar is de visie op mondelinge taal door de werkgroep beschreven en besproken met het team.  Daarnaast is er overleg geweest met de werkgroep en het CED (Annette Dekkers) om de verdere implementatie vorm te gaan geven met daarbij het maken van een doorgaande leerlijn mondelinge taal die opgenomen zal worden in Parnassys.

 Rekenen

De visie op rekenen is door de werkgroep geformuleerd en gedeeld met het team.  Het team heeft de opdracht gekregen om aan deze visie de kernwaarden voor het rekenen te bepalen. De visie en de kernwaarden van het rekenen zijn terug te vinden op de mappenstructuur in de map leerstofaanbod en is ook weggezet in de beleidsdocumenten in schoolmonitor. Daarnaast is de leerlijn Rekenen vervangen door een nieuwe leerlijn waarin de methode de Rekenboog centraal staat.

Methode sociaal emotioneel

Na het eerste blok van de Vreedzame school, aan het einde van schooljaar 2015-2016, te hebben behandeld, hebben we samen met een trainer (Janet Meijer)  van de Vreedzame school drie

studiemomenten gehad om de verdere implementatie van de methode op een goede manier te laten verlopen. Elk blok werd tijdens een studiemoment besproken.

Ook de ouders zijn hierin meegenomen want tijdens de ouderavond in maart is de Vreedzame school aan de ouders gepresenteerd

Instrument Sociaal emotionele vorming

We zijn dit jaar gestart met een pilot van CITO. CITO is bezig om een instrument te maken die inzicht kan geven in de sociaal en emotionele leeftijd van de leerlingen. In oktober 2016 is voor de eerste keer een vragenlijst ingevuld voor een geselecteerde groep leerlingen. Voor diezelfde leerlingen is er in maart voor de tweede keer een vragenlijst ingevuld. De terugkoppeling krijgen we binnenkort van CITO en de vervolgstappen voor 2017-2018.

D1 aanbod

Uiteindelijk gewenste situatie
Compleet aanbod voor de D1 groepen (SO/VSO) met daaraan gekoppeld materialen en les ideeën. Deze ontwikkellijn is tevens opgenomen in Parnassys zodat de leerkrachten inzichtelijk kunnen maken waar ze mee bezig zijn.

Dit jaar maar ook volgend schooljaar zal het aanbod van de D1 leerlingen worden bijgestuurd zodat er vanuit het thematisch een ruim en gevarieerd aanbod komt voor deze doelgroep. Deze ontwikkellijn is inzichtelijk in Parnassys en zal hier, indien nodig, steeds worden aangepast.

Kwaliteitspeilingen 2016-2017

Didactisch handelen:

SO Kleurryk scoort als school een 3,43. Daarmee scoort de school boven het ambitieniveau van de stichting (3.3). De respons op de Schooldiagnose was 81%: 21 van de 26 respondenten heeft de Schooldiagnose ingevuld. Het percentage ligt boven de ambitie van 80% van de respondenten die reageren.

Interventie volgend schooljaar:

Om volgend jaar het didactisch handelen op het peil te houden zoals deze nu is worden er in de jaarplanning meer bouw overleggen gepland om ervoor te zorgen dat de lessen in gezamenlijkheid kunnen worden voorbereid.

 Zorg en begeleiding SO:

Kleurryk scoort als school een 3,36. Daarmee scoort de school  voldoende.

De respons op de Schooldiagnose was 81%: 21 van de 26 respondenten heeft de Schooldiagnose ingevuld. Hiermee liggen we qua scoren en het aantal respondenten boven de ambitie die we hebben gesteld. Wat de score betreft ligt de ambitie op een score van 3.3 en de ambitie qua aantal ingevulde kaarten hebben we gesteld op 80%.

Interventie volgend schooljaar:

Op dit gebied zal er met opbrengst gericht werken nog wel een actie komen wat betreft het toetsen. De digitale toetsen zullen worden gaan gebruikt en de CITO toetsen rekenen zullen een plek krijgen in de aangepaste leerlijn.

Leerstofaanbod SO:

SO Kleurryk scoort als school een 3,28. Daarmee scoort de school ruim voldoende.

De respons op de Schooldiagnose was 81%: 21 van de 26 respondenten heeft de Schooldiagnose ingevuld. Als je kijkt naar de score dan zitten we net onder de ambitiescore van 3,3 maar het aantal respondenten ligt boven de ambitie van 80%.

Interventie voor volgend jaar:

De leerlijnen spelontwikkeling, zintuigelijke ontwikkeling en leren leren die al in ons leerlingvolgsysteem zijn opgenomen zullen worden gescoord en waar mogelijk zullen aan deze leerlijnen materialen gekoppeld worden.

Uiteindelijk gewenste situatie

Een goede vragenlijst waarmee we het welbevinden, het onderwijs en de veiligheid door de leerlingen kunnen laten scoren

Kwaliteitszorg
De analyse van de IQ gegevens van alle kinderen op school en de daarbij horende ondersteuningsbehoefte is in een Excel document verzameld. Dit document wordt elk jaar bijgewerkt zodat de gegevens actueel blijven. Aan de hand van deze gegevens kun je al een prognose maken van de uitstroom van de komende jaren.Omschrijving schoolstandaard

Op Kleurryk aan we uit van een schoolstandaard van 80%. Dat betekent dat we minimaal 80% van de leerlingen uitstromen met het uitstroomperspectief dat we op 10 jarige leeftijd hadden vastgesteld.

We zien in de afgelopen jaren dat we vaak daar al ver boven zitten. Aandachtspunt binnen de Kleurryk blijft het vergelijk van het gestelde IQ en het daarbij horende perspectief. Deze wijkt (wel of niet beredeneerd) af met het duidelijk beeld dat we hebben met het gestelde perspectief op 10 jarige leeftijd.

Uiteindelijk gewenste situatie
Vaststellen van een schoolstandaard op 80% . Binnen het SO vergelijken we dan het ontwikkelingsperspectief dat gesteld is op 10 jarige leeftijd met de uitstroom.

Ontwikkelpunten Kleurryk (2017-2018)

Hele school:

  1. Sociaal emotioneel >aanbod/methode (praktijkervaring/ implementatie)
  2. Rekenen (praktijkervaring/ implementatie)
  3. Schrijven (implementatie)
  4. Mondelinge taal (praktijkervaring/ implementatie)
  5. ABC Training (pedagogisch handelen) onder leiding van Dick Vogel (koppeling met de Vreedzame school)

Afnemen kwaliteitskaarten:

Opbrengsten, Afstemming, Didactisch handelen, kwaliteitszorg en twee vakgebieden.

Afnemen leerling enquête en oudertevredenheid onderzoek.

Bovenschools:

  1. Technisch lezen
  2. ICT

Deze punten zijn verder uitgewerkt in Schoolmonitor.