Kleurryk is een school voor speciaal onderwijs en verzorgt onderwijs aan leerlingen met een verstandelijke beperking in combinatie met een lichamelijke beperking en/of bijkomende psychiatrische stoornissen c.q. gedragsproblemen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar. In augustus 2016 telt de school 146 leerlingen, die verdeeld zijn over 13 groepen. Vanaf dit schooljaar starten we daarnaast met een zogenaamde Tussenklas. Dit is een klas waarin zowel enkele leerlingen van Kleurryk zitten als van het KDC It Bijehûs in Drachten.
De meeste leerlingen van onze school wonen bij hun ouders en sommige leerlingen wonen in een pleeggezin of in een gezinsvervangend tehuis. De leerlingen worden naar school gebracht met taxibusjes, of door hun ouders.  De leerlingen die Kleurryk bezoeken komen vrijwel uit de gehele provincie Friesland (Smallingerland, Opsterland, Heerenveen, Leeuwarderadeel, Kollumerland, Dantumadeel, Franekeradeel, Weststellingwerf, Sneek, Tytsjerksteradiel e.a.).