Aan de hand van de cyclus leerlingenzorg volgen we de leerlingen. In deze cyclus worden alle besprekingen benoemd die gedurende het schooljaar plaatsvinden.

De verslaglegging komt in het leerlingvolgsysteem Parnassys.

Cyclus leerlingenzorg

Periode Soort bespreking
Augustus Startbespreking (groep)

CVB

Augustus/

September

Maken nieuwe werkplannen/groepsplannen

 

Oktober/

November

1e Leerlingbespreking

CVB

Januari Analyseren werkplannen/groepsplannen.

Toetsen Rekenen en technisch lezen en spelling

Evaluatie specialisten

CVB

Februari Maken werkplannen/groepsplannen
April/ mei 2e leerlingbespreking

CVB

Juni Evaluatie specialisten

Analyseren werkplannen/groepsplannen.

Toetsen Rekenen en technisch lezen en spelling (CITO en methodegebonden)

Nieuwe groepenindeling

Juli Overdracht leerlingen

Kinderrapport

CVB

*CVB = Commissie van Begeleiding, is eindverantwoordelijk voor de leerlingenzorg; leden CVB zijn: directeur, teamleider, IB-er, psycholoog, maatschappelijk werkende en schoolarts.

Toetsing (methodegebonden en CITO zijn opgenomen in de leerroutes)