MR

De MR vertegenwoordigt de belangen van de kinderen en het personeel van elke afzonderlijke school en komt regelmatig bijeen om te vergaderen. Het is bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken, adviezen te geven en instemming te verlenen volgens het MR reglement. De raad bestaat uit een personeels- en oudergeleding.

De huidige samenstelling van de MR SO Kleurryk:

De MR bestaat momenteel uit 3 personeelsleden en 2 ouders.

Als u meer wilt weten over de MR, dan kunt u altijd contact opnemen met de voorzitter van de MR.

Voorzitter MR                           : Janna Roorda

Secretaris MR / lid GMR         : Marianne v.d. Meulen

Lid MR (ouder)                        : Seppie Drost, Henk v.d. Meulen

Lid MR (personeel)                 : Linda Bloemendal

 

GMR

Als er onder een bevoegd gezag meerdere scholen vallen is er een wettelijke verplichting om een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad in te stellen. De GMR vertegenwoordigt de belangen van de MR’en van de scholen en komt regelmatig bijeen om te vergaderen en te overleggen met het bevoegd gezag. De GMR is bevoegd om voorstellen te doen, standpunten kenbaar te maken, adviezen te geven en instemming te verlenen volgens het GMR reglement. Er komen zaken aan de orde die voor alle scholen binnen SO Fryslân van belang zijn.

De raad bestaat uit een personeels- en oudergeleding. De mensen die zitting hebben in de GMR doen dat namens de MR van één van de scholen.

De voorzitter van de GMR is mevr. Saapke de Groot.

Het mailadres van de GMR van SO Fryslân is gmr@so-fryslân.nl .