Met Passend Onderwijs wordt er naar gestreefd alle leerlingen de beste kansen te geven en zoveel mogelijk regulier en thuisnabij onderwijs te laten volgen. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen de regionale Samenwerkingsverbanden (SWV) binnen Friesland. Hoe gaat nu een aanmelding voor Kleurryk in zijn werk?

U denkt er aan om uw zoon of dochter bij Kleurryk aan te melden. Wij nodigen u uit voor een oriëntatiegesprek met de teamleider, waarin vragen kunnen worden gesteld en er een beeld van de school kan worden gegeven. Het betreffende kind is bij dit eerste bezoek nog niet aanwezig. De ouders gaan een aanmeldingsformulier invullen en ondertekenen en tegelijkertijd zal er contact worden gezocht met de onafhankelijke toelatingscommissie van het Samenwerkingsverband (SWV) voor primair onderwijs. Deze commissie bepaalt op grond van informatie of het kind een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) krijgt voor het speciaal onderwijs. Is dit het geval dan besluit de Commissie van Begeleiding van Kleurryk of zij aan het kind, gezien mogelijkheden en/of beperkingen wel passend onderwijs kan geven. Deze commissie bepaalt of het kind kan worden toegelaten. Als de school vindt dat zij dit niet zelf kan, zorgt de school of voor extra ondersteuning in de school of zorgt ervoor dat het kind op een andere passende school of dagbesteding wordt ondergebracht. De ouders worden op de hoogte gebracht van dit besluit en kunnen bezwaar aantekenen als zij het niet eens zijn met de beslissing.   

In het kort gaat de aanmelding als volgt:

–     Oriëntatie van beide kanten, school en ouders (is Kleurryk de juiste onderwijsplek?)

–     Zo ja, aanmeldingsformulier en papieren voor aanvragen TLV door ouder laten ondertekenen

–     School van herkomst (SWV waar leerling per 1 aug. 2014 woonde) stuurt benodigde rapportage SWV voor

       toelaatbaarheidsverklaring. Zodra TLV er is kan uw kind op school komen.

–     Binnen 6 weken wordt er een Ontwikkelingsperspectief geschreven en besproken met de ouders.

 

Aanmeldingsformulier Kleurryk